Japan Rail pass (เจแปนเรลล์พาส) 

การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นโดยรถไฟ JR

JAPAN RAIL PASS

บัตรโดยสารที่สามารถใช้ในการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น ด้วยเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่บริหารงานโดย JR (ได้แก่รถไฟ รถบัส รถไฟสำหรับเดินทางเข้าเมืองซึ่งให้บริการจากสนามบิน รถไฟหัวกระสุนหรือชินคันเซ็น (SHINKANSEN/BULLET TRAIN) รวมทั้งเรือข้ามฟาก ซึ่งทำให้ผู้สนใจที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในญี่ปุ่นด้วยตนเองได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วและที่สำคัญคือความประหยัดที่แม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองยังแอบอิจฉา รถไฟในเครือของเจอาร์ (JR Group) ยังถูกแบ่งออกตามภูมิภาคและเมืองสำคัญ เพื่อใช้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางในภูมิภาคที่แตกต่างกันไป และแต่ละภูมิภาคก็จะมีบริษัทที่เป็นตัวแทนที่จะรับผิดชอบในส่วนต่างๆ

คุณสมบัติการใช้

  • Japan Rail Pass ได้รับอนุญาติให้พำนักในระยะเวลา 15 วัน หรือ 90 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวด้วยสถานภาพการพำนักแบบ ” การพำนักระยะสั้น” ตามที่กฎหมายการเข้าเมืองของญี่ปุ่นกำหนดไว้
  • เมื่อต้องการจะพำนักด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ตอนเข้าประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์ คำว่า “การพำนักระยะสั้น” ลงบนพาสปอร์ตของท่าน
  • สามารถเลือกวันที่เปิดใช้งานได้ เมื่อแลกบัตรจริงที่ญี่ปุ่น

การใช้งาน

  • นำ Voucher ไปแลกเป็น JR Pass บัตรจริงพร้อมหนังสือเดินทาง (สถานที่แลก JR Pass คลิกเพื่อเปิด )